Seznamte se s fakty

Co obsahuje Kodex zveřejňování EFPIA

Společnost Bayer plně podporuje větší transparentnost ve vztahu mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými pracovníky a organizacemi, a proto zajišťuje dodržování Kodexu zveřejňování EFPIA.

 

40 předních evropských firem ve 33 zemích se zavázalo dodržovat Kodex zveřejňování EFPIA

Kodex zveřejňování EFPIA (celý název: Kodex zveřejňování EFPIA týkající se plnění od farmaceutických společností zdravotníkům a zdravotnickým organizacím) je dobrovolný závazek, který vyžaduje, aby všechny členské společnosti EFPIA zveřejnily plnění zdravotnickým pracovníkům a zdravotnickým organizacím. Podle tohoto kodexu budou všechny členské společností EFPIA, včetně společnosti Bayer, zveřejňovat všechny přímé a nepřímé peněžní i nepeněžní převody související s vývojem a uváděním na trh humánních léčivých přípravků, které jsou na lékařský předpis. První zveřejnění informací týkající se plateb provedených v roce 2015 bude uskutečněno nejpozději do června 2016. Tento postup zveřejnění informací se bude opakovat za každé období pro předkládání zpráv v následujících letech.

Výše finanční kompenzace

Zdravotničtí pracovníci dostávají finanční kompenzaci za své odborné znalosti a služby, které farmaceutickému průmyslu poskytují. Výše plateb a jiných plnění závisí na druhu činnosti, odborné úrovni, a množství stráveného času. Přípustná částka závisí na různých faktorech, např. na místní úrovni příjmů, platných zákonech a kodexech. Hlavním principem je reálná tržní hodnota odměny za dané služby, aby bylo zajištěno, že odměny nebudou zneužívány k nepřípustnému ovlivnění zdravotnických profesionálů při jejich rozhodování o léčbě.

Individuální nebo agregované zveřejňování?

Plnění zdravotnickým pracovníkům se bude vykazovat na jednotlivce nebo souhrnně. Vzhledem k tomu, že Kodex zveřejňování EFPIA je autoregulací farmaceutického průmyslu, zákony o ochraně osobních dat ve většině evropských zemí vyžadují, aby individuální zveřejnění informací proběhlo pouze s výslovným souhlasem daného lékaře. V případě, že daný zdravotnický pracovník souhlas k individuálnímu poskytnutí informací neposkytne, budou plnění tomuto zdravotnickému pracovníkovi hlášena souhrnně. V některých zemích musí také být získán souhlas zdravotnické organizace. Plnění v oblasti „výzkumu a vývoje“ budou vždy hlášena na souhrnné úrovni, jak ji upravuje Kodex zveřejňování EFPIA.

Ochrana osobních údajů

Společnost Bayer plně respektuje soukromí a bezpečnost osobních údajů. Proto podnikáme více kroků k ochraně údajů v souladu s pravidly ochrany osobních údajů požadovanými a kontrolovanými místními a nadnárodními správními orgány. Kromě toho jsou údaje zpřístupněny pouze v případě, že k tomu dotčený zdravotnický pracovník poskytl svůj výslovný písemný souhlas. Vysoká úroveň zabezpečení údajů je dána mechanismy, které zajistí, že data budou chráněna před vnějšími útoky a manipulací. Kromě toho je přístup k jakémukoli souboru osobních údajů interně omezen na zaměstnance odpovědné za sběr dat nebo přípravu zpráv.

Úplné zveřejnění

Jsme přesvědčeni, že pouze úplné zveřejnění informací poskytuje věrný obraz o našem pracovním vztahu s daným zdravotnickým pracovníkem, a proto nebudeme zveřejňovat žádné dílčí údaje na individuální úrovni. Jakékoliv odmítnutí zveřejnit informací o konkrétní činnosti považuje společnost Bayer za obecné odmítnutí souhlasu se sdělováním údajů, pokud jde o jejich zveřejňování. Namísto toho budou všechna plnění hlášena souhrnně v rámci šablony výkaznictví EFPIA.