27.09.2013

Světový den srdce, 29. září 2013

Prevence kardiovaskulárních chorob není složitá

Nejen starší lidé jsou ohroženi kardiovaskulárními chorobami, týká se to již i dětí. Studie provedená v Univerzitním lékařském centru VU v Amsterdamu zjistila, že obézní děti mají časné projevy srdečního onemocnění včetně vysokého krevního tlaku.1

Příčina a projevy kardiovaskulárních onemocnění

Hlavní příčinou všech kardiovaskulárních onemocnění je ateroskleróza, tj. ukládání tukových látek ve stěnách tepen, které vede k jejich postupnému zužování a následné nedokrevnosti (ischémii) různých orgánů. Ateroskleróza tepen se nejčastěji projeví jako ischemická choroba srdeční nebo cévní mozková příhoda. „Některé rizikové faktory aterosklerózy ovlivnit nemůžeme, například genetickou dispozici, věk a mužské pohlaví. Proto se v prevenci kardiovaskulárních chorob musíme zaměřit na faktory ovlivnitelné,“ říká kardiolog MUDr. Petr Janský, Ph.D. Hlavními ovlivnitelnými rizikovými faktory aterosklerózy jsou kouření, vysoká hladina cholesterolu, diabetes mellitus (cukrovka), vysoký krevní tlak (hypertenze), fyzická inaktivita a obezita.

Proč rozvíjet prevenci KVO v primární péči?

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou předčasných úmrtí v Evropě i ČR. Jsou také jednou z nejčastějších příčin invalidity a podstatně přispívají k neustálému zvyšování nákladů na zdravotní péči. Ateroskleróza se rozvíjí pozvolna po mnoho let, často již od dětského věku. V době, kdy se objeví klinické příznaky, je obvykle již v pokročilém stadiu. Úmrtí způsobené KVO často nastane náhle a dříve, než je možno poskytnout zdravotní péči, proto již většinu léčebných intervencí nelze provést nebo mají pouze paliativní význam. Přitom masový výskyt KVO výrazně souvisí s životosprávou a s ovlivnitelnými rizikovými faktory. Jejich ovlivněním se sníží úmrtnost a nemocnost způsobená KVO, obzvláště u osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Stav v ČR je alarmující. Z registrovaných pacientů u všeobecných praktických lékařů (VPL) je sledováno u nich nebo specialistů pro vysoký TK 1,707 milionu pacientů, pro ischemickou chorobu srdeční 773 tisíc, z toho pro infarkt myokardu 83,5 tisíce, a z důvodu cévních nemocí mozku 255,6 tisíc pacientů, pro obezitu 938,8 tisíc pacientů a pro cukrovku 783 tisíc pacientů.

Co by měl každý občan dělat pro dosažení nízkého KV rizika?

Chodit pravidelně každé dva roky na preventivní prohlídky u svého VPL a dodržovat následující pravidla tzv. telefonního čísla zdravého srdce: „035 140 530“:

  • 0  ̶ nekouřit
  • 3  ̶ 3 km chůze denně nebo 30 minut fyzické aktivity střední intenzity
  • 5  ̶  porcí ovoce a zeleniny denně
  • 140  ̶ systolický krevní tlak < 140 mm Hg
  • 5  ̶  celkový cholesterol < 5 mmol/l
  • 3  ̶  LDL -cholesterol < 3 mmol/l
  • 0  ̶ vyhnout se nadváze a diabetu


Dále ve spolupráci s lékařem určit svoje riziko SCORE, pokud jste kuřák, snažit se přestat kouřit (snížíte riziko KVO o 50 %!!), racionálně a zdravě se stravovat, pravidelně provozovat fyzickou aktivitu a včas v rámci preventivních vyšetření snažit se zachytit a následně léčit vysoký krevní tlak, poruchy metabolismu tuků, cukrovku a obezitu jako hlavní onemocnění urychlující rozvoj KVO.



Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Praktický lékař, předseda
Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP



Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Lenka Čarková
Ogilvy Public Relations
221 998 272, 724 442 955
lenka.carkova@ogilvy.com



1NHS Choices, “Obese Children Show Early Signs of Heart Disease.” July 24, 2012.