04.12.2018

Skupina podnikne komplexní sérií opatření v oblasti portfolia, výkonnosti a struktury

Bayer posílí klíčové aktivity v oblasti zdraví a zároveň významně zlepší výkonnost a ziskovost

•    Společnost zamýšlí opuštění obchodních aktivit v oblasti Animal Health, odprodat značky Coppertone™ a Dr. Scholl’s™ a prodat svůj 60% podíl u německého poskytovatele webových služeb Currenta.
•    Plánovaná výkonnostní a strukturální opatření mají za cíl zlepšit konkurenceschopnost a počínaje rokem 2022 ročně generovat příspěvek ve výši 2,6 miliardy EUR včetně očekávané synergie akvizice firmy Monsanto.
•    Část příspěvku bude reinvestována do klíčových aktivit.
•    Očekávají se celkové jednorázové náklady s koeficientem 1,7násobku ročního příspěvku.
•    Pro rok 2019 se očekává nárůst základních výnosů na akcii kolem 1 EUR na hodnotu 6,80 EUR v roce 2019, cílem je dosáhnout k roku 2022 hodnoty 10 EUR.
•    EBITDA marže před odpisem mimořádných položek by měla v roce 2022 dosáhnout více než 30 %.
•    Očekává se, že výkonnostní a strukturální opatření budou vést ke zrušení 12 000 ze 118 200 pracovních míst po celém světě, přičemž významná část bude zrušena v Německu.

Leverkusen, 29. listopadu 2018 – Skupina Bayer si klade za cíl posílit své klíčové aktivity v oblasti zdraví prostřednictvím řady opatření v oblasti portfolia, výkonnosti a struktury, jejichž cílem je zvýšit produktivitu a soustředění na inovace a zároveň významně zlepšit konkurenceschopnost. Dozorčí rada společnosti Bayer AG na čtvrteční schůzi projednala plány stanovené představenstvem a jednomyslně vyjádřila podporu plánovaných opatření. Prostřednictvím těchto opatření si společnost Bayer připravuje cestu k udržitelnému obchodnímu úspěchu na atraktivních trzích s dlouhodobým růstem. „V posledních letech jsme dosáhli velmi dobrého pokroku ve strategickém vývoji naší společnosti. Novými opatřeními, které uvádíme v činnost, pokládáme základy, abychom udržitelným způsobem zlepšili výkon a ziskovost společnosti Bayer,“ uvedl Werner Baumann, předseda představenstva společnosti Bayer AG. „Díky těmto opatřením se Bayer optimálně situuje pro svou budoucnost jako ‚Life Science‘ společnost.“

Zaměření na klíčové aktivity


Společnost Bayer hodlá v roce 2019 odstartovat změny ve svém portfoliu. Společnost zamýšlí opuštění obchodních aktivit Animal Health a momentálně posuzuje dostupné možnosti. Přestože divize Animal Health nabízí možnosti růstu na atraktivním trhu, společnost Bayer plánuje přerozdělit investiční zdroje potřebné pro tuto divizi do svých klíčových divizí Pharmaceuticals, Consumer Health a Crop Science.


V oblasti zdraví spotřebitelů společnost zahájila opatření, která divizi Consumer Health umožní v příštích letech dosáhnout růstu trhu a zvýšit ziskovost. Tato opatření zahrnují plánovaný prodej kategorií produktů, kterým se naskýtá příznivější rozvojový potenciál mimo společnost Bayer. Kromě již dříve oznámeného odprodeje dermatologických přípravků na předpis společnost v nadcházejících měsících přezkoumá své strategické možnosti s cílem ukončit své zapojení v produktových řadách výrobků z oblasti opalovacích krémů (Coppertone™) a péče o nohy (Dr. Scholl’s™). Prostřednictvím těchto kroků se chce společnost zaměřit na řízení výnosného růstu ve svých klíčových aktivitách v rámci divize Consumer Health.


Společnost Bayer dále diskutuje o odprodeji svého 60% podílu ve společnosti Currenta, německém poskytovateli webových služeb. Po úspěšném nástupu společnosti Covestro na trh již Bayer nevyužívá služby společnosti Currenta natolik, aby byl tento 60% podíl ospravedlněn.

Opatření pro zlepšení konkurenceschopnosti a inovací


Vedle plánovaných opatření v oblasti portfolia zamýšlí společnost Bayer výrazně zlepšit strukturu svých nákladů. Cílem společnosti je dále posílit inovace a produktivitu, urychlit přístup k budoucím technologiím a dále zvýšit konkurenceschopnost a ziskovost. V této souvislosti se společnost bude snažit o dosažení vyšší efektivity napříč svými podpůrnými funkcemi a službami.


I se zahrnutím synergií očekávaných po akvizici společnosti Monsanto předpokládá společnost Bayer od roku 2022 roční příspěvky ve výši 2,6 miliard EUR jako výsledek plánovaných výkonnostních a strukturálních opatření. Tato opatření budou zahrnovat zrušení přibližně 12 000 pracovních míst po celém světě z celkového počtu 118 200 pracovních míst, přičemž významná část z nich bude zrušena v Německu. Podrobnosti se budou dále řešit v příštích měsících. Celkové jednorázové náklady související s těmito opatřeními se očekávají ve výši 1,7násobku ročních příspěvků. Část uvolněných prostředků je přitom určena k posílení inovací a konkurenceschopnosti v jednotlivých divizích. „Jen do konce roku 2022 je naším cílem investovat do budoucnosti naší společnosti zhruba 35 miliard eur, přičemž na výzkum a vývoj připadnou více než dvě třetiny této částky, zatímco na kapitálové výdaje pouze třetina,“ řekl Baumann.


Za předpokladu neměnného portfolia a stabilních směnných kurzů společnost očekává základní výnosy na akcii ve výši 6,80 EUR v roce 2019 (2018: 5,70 až 5,90 EUR) s cílem dosáhnout v roce 2022 hodnoty přibližně 10 EUR. U EBITDA marže před odpisem mimořádných položek je v období do roku 2022 cílem zvýšení na více než 30 %.


Firemní strategie, finanční cíle a priority rozdělování kapitálu společnosti Bayer budou nastíněny 5. prosince během Capital Markets Day v Londýně.

Výkonnostní a strukturální opatření jsou plánovaná napříč všemi divizemi, funkcemi, platformami jednotlivých zemí i službami

 

V divizi Pharmaceuticals je důležitým krokem posílení zaměření na vnější inovace spolu s úspěšným neustálým vývojem infrastruktury pro výzkum a vývoj. Tyto opatření zahrnují zrychlený vývoj inovačního modelu a restrukturalizace vnitřních činností v oblasti výzkumu a vývoje. Prostředky uvolněné snížením vnitřních kapacit budou směřovat k posílení investic do modelů společného výzkumu a externích inovací.


V oblasti léčby hemofilie vedlo uvedení řady nových produktů na trh k výraznému zvýšení konkurence. Aby společnost Bayer zůstala v tomto segmentu konkurenceschopná, rozhodla se nevyužít svého zařízení pro výrobu faktoru VIII, které vybudovala v německém Wuppertalu, a místo toho soustředit veškerou výrobu rekombinantního faktoru VIII v Berkeley ve Spojených státech.


V divizi Consumer Health budou zahájena opatření s cílem dosáhnout v nadcházejících letech růstu trhu a zvýšení ziskovosti. Vedle plánovaných opatření v oblasti portfolia bude též přizpůsobena organizační struktura, a to tak, aby uspěla v rychle se měnícím tržním prostředí.


V divizi Consumer Health a Pharmaceuticals se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 očekávají bezhotovostní znehodnocení a odpisy ve výši přibližně 3,3 miliardy EUR. V oblasti zdraví spotřebitelů se to týká především značek získaných u firem Merck & Co. a Dihon jako část goodwillu vykázaného v rozvaze (v celkové výši 2,7 miliardy EUR). V případě divize Pharmaceuticals dosáhnou znehodnocení a odpisy výše zhruba 0,6 miliardy EUR, a to zejména kvůli rozhodnutí ohledně zařízení ve Wuppertalu.

Co se týče divize Crop Science, zde se společnost zaměří na úspěšné začlenění svých akvizic. Jak již bylo dříve oznámeno, společnost Bayer očekává synergie, které jí do roku 2022 do EBITDA před odpisem mimořádných položek poskytnou roční příspěvky ve výši 1,04 miliardy EUR (1,2 miliardy USD). Tato částka, jež se skládá z 0,87 miliardy EUR (1 miliardu USD) v synergiích nákladů, je již zahrnuta ve výše uvedené cílové hodnotě příspěvku.


Výše zmíněné změny v divizích a úsilí o zefektivnění portfolia budou doplněny rozsáhlými úpravami uvnitř společnosti, zejména v rámci Corporate Functions a podpůrných funkcí, Business Services a platforem pro jednotlivé země. Cílem těchto úprav je zavést efektivní organizační strukturu a infrastrukturu, která bude nejlépe podporovat aktivity společnosti Bayer a její zákazníky.


Na plánovaném zrušení přibližně 12 000 pracovních míst na celém světě do konce roku 2021 se jednotlivé součásti společnosti podílejí takto: v divizi Pharmaceuticals bude zrušeno přibližně 900 pracovních míst ve výzkumu a vývoji a přibližně 350 pracovních míst spojených se zařízením ve Wuppertalu; zhruba 1 100 pracovních míst bude zrušeno ve spojitosti s reorganizací divize Consumer Health; zhruba 4 100 pracovních míst bude zrušeno v divizi Crop Science jako výsledek integrace získané zemědělské společnosti; dalších 5 500 až 6 000 pracovních míst bude zrušeno v rámci Corporate Functions, podpůrných funkcí, Business Services a platforem pro jednotlivé země.


 „Tyto změny jsou nezbytné a položí základy pro to, aby Bayer zvýšil svoji výkonnost a flexibilitu. Těmito opatřeními se snažíme plně využít růstového potenciálu našich obchodních aktivit,“ prohlásil Baumann. „Jsme si vědomi dopadu těchto rozhodnutí na naše zaměstnance. Stejně jako v minulosti budeme plánovaná opatření implementovat spravedlivým a zodpovědným způsobem.“

Upozorňující prohlášení týkající se výhledových informací
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Výhledové prohlášení je jakékoli prohlášení, které se netýká historických skutečností a událostí, ale spíše odráží současné názory, očekávání a předpoklady společnosti Bayer týkající se budoucnosti. Zejména se to týká prohlášení v tomto materiálu o růstu výnosů včetně uvedení produktu a potenciálu maximálních prodejů, synergií, a to zejména ve vztahu k akvizici a integraci společnosti Monsanto, úpravách portfolia, snížení nákladů, finančních cílů a výnosů, generování finančního toku, snižování zadluženosti a dalších podobných prohlášení týkajících se budoucí výkonnosti, a to i s ohledem na trhy, na nichž je společnost Bayer aktivní. Přestože výhledová prohlášení obsažená v této zprávě vycházejí z toho, co management společnosti Bayer považuje za rozumné předpoklady, jsou zde nutně zahrnuty známá i neznámá rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že skutečné výsledky a budoucí události se budou podstatně lišit od očekávaných prohlášení. Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti a nesmí se na ně nijak spoléhat. Společnost Bayer není vázána povinností aktualizovat výhledová prohlášení, pokud se změní okolnosti, odhady nebo názory managementu, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony o cenných papírech.

Pro další informace o faktorech, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky a budoucí události budou lišit od těch očekávaných ve výhledových prohlášeních, vizte prosím faktory uvedené ve veřejných zprávách společnosti Bayer, které jsou k dispozici na webové stránce společnosti Bayer na adrese https://www.investor.bayer.de/en/reports/annual-reports/overview, včetně faktorů ve výroční zprávě 2017 pod nadpisem “Report on Future Perspectives and on Opportunities and Risks“.