29.10.2015

Češi jsou změnám otevření, ale aktivně je nevyhledávají

Postoj Čechů ke změnám, inovacím a rozvoji ve vědě i učení přibližuje aktuální dotazníkové šetření „Bayer Barometr“. Internetového dotazování se během léta zúčastnilo více než 500 respondentů.
Výzkum provedla exkluzivně pro společnost Bayer agentura Median.

Změna je život

Z výsledků průzkumu je patrná velká míra otevřenosti české společnosti vůči změnám. Téměř polovina (49 %) respondentů uvedla, že jim změny sice nevadí, ale nevyhledávají je. Dá se tak říci, že lidé mají ke změnám spíše pozitivní vztah – přímo je vítá 37 %, zatímco vyloženě vadí pouze 0,3 % respondentů. Muži jsou k novinkám a změnám otevřenější (43 % mužů změny vítá) více než ženy (změny vítá 32 % žen).

 

Nové situace si žádají nová řešení

Z rozsáhlého výzkumu mimo jiné vyplynulo, že 85 % českých mužů si myslí, že rozvoj ve vědě vede zpravidla k pozitivním změnám v běžném životě. Ke stejnému závěru se ale přiklání o 9 % méně žen. Výzkum také potvrdil výkonnostní a individualizovaný charakter současné české společnosti. Nejdůležitější změnou pro lepší život je podle žen změna životního stylu (důležitá celkem v 87 % případů), zatímco pro muže je nejdůležitější změna v práci (80,7 %). Pro úspěch v životě je pro 87 % Čechů klíčová schopnost adaptace na měnící se podmínky, doprovázená ochotou riskovat (důležitá pro 75 % populace). 66 % Čechů uvedlo, že v nové situaci hledají raději nová fungující řešení, než aby si věci dělali „postaru“.

 

Schopnost adaptace jako východisko pro úspěšný život

Respondenti měli také zhodnotit, jak důležité jsou podle nich změny ve vybraných oblastech s ohledem na dosažení úspěchu v životě. Adaptace na měnící se životní podmínky společně s ochotou podstoupit jistou míru rizika jsou podle respondentů nejdůležitější aspekty. Následuje schopnost prosadit se. To, že je schopnost přizpůsobit se vnějším podmínkám pro život klíčová, potvrzuje 95 % respondentů s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Naopak pro 47 % respondentů se základním vzděláním je důležité umět se držet zpátky a nevyčnívat.

 

Rozvoj vědy vede k ochraně přírody

Češi považují pokrok ve vědě za nejpřínosnější v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, a také v rozvoji společnosti. Většina respondentů uvádí, že by lidé měli přírodu za pomoci vědy chránit. Tento názor posiluje s rostoucím vzděláním respondentů (VŠ 95 %, základní vzdělání 80 %), což potvrzuje předpoklad, že vzdělanější lidé se častěji zajímají o celospolečenská témata, mají vyšší společenskou odpovědnost a uvědomují si dopad rozvoje společnosti na přírodu a nutnost ji chránit.

 

Z průzkumu dále vyplývá, že v oblastech jako jsou koníčky a volnočasové aktivity, a také
v oblasti rodiny a vztahů, vnímají Češi vliv vědy a pokroku jako nejméně přínosný ze všech hodnocených aspektů přínosu vědy. Tím se podporuje hypotéza, že česká populace je poměrně rezistentní vůči jakémukoli zásahu do osobního života.